Robot forex EA036

Chiến thuật mở lệnh DCA BUY: MFI cắt đường level_buy từ trên xuống nếu chưa có lệnh buy thì buy ngay lập tức. Nếu đã có lệnh buy thì xét thêm điều kiện khoảng cách từ lệnh buy có giá thấp nhất đã mở trước đó tới giá đóng nến 1 (Candle[1]). Nếu khoảng cách này lớn hơn một giá trị nào đó thì buy tiếp. Sau đó EA sẽ tự động tính trung bình giá các lệnh (DCA) và gán TP chung cho toàn bộ lệnh tại vị trí “hoà + X point”.

Lệnh SELL: ngược lại so với lệnh buy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *