Robot forex EA029

  • Điều kiện mở lệnh BUY: Chỉ báo MFI cắt đường level_buy từ dưới lên dưới theo khung thời gian chỉ định.
  • Điều kiện mở lệnh SELL: Chỉ báo MFI cắt đường level_sell từ trên xuống dưới theo khung thời gian chỉ định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *