Robot forex EA026

  • Điều kiện BUY: gặp một cây nến tăng có thân nến lớn hơn bình thường, nhưng không quá lớn. Ví dụ: một cây nến tăng trong khoảng từ 250-350 point.
  • Điều kiện SELL: gặp một cây nến giảm có thân nến lớn hơn bình thường, nhưng không quá lớn.

Lưu ý: trong ảnh bên dưới chỉ là ví dụ cho ban hình dung về chiến thuật giao dịch. Khi sử dụng BOT, độ dài cây nên so được tính toán chính xác từng point.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *