Robot forex EA023

Điều kiện mở lệnh BUY:

  • Đường Fast MA cắt đường Medium MA từ dưới lên trên, đồng thời điểm cắt nhau nằm trên đường Slow MA.
  • Khoảng cách mở cửa nến 0 (nến hiện tại) tới đường Fast MA nhỏ hơn một giá trị nào đó (nếu khoảng cách quá lớn sẽ không giao dịch vì rủi ro cao).

 

Điều kiện mở lệnh SELL:

  • Đường Fast MA cắt đường Medium MA từ trên xuống, đồng thời điểm cắt nhau nằm dưới đường Slow MA.
  • Khoảng cách mở cửa nến 0 (nến hiện tại) tới đường Fast MA nhỏ hơn một giá trị nào đó (nếu khoảng cách quá lớn sẽ không giao dịch vì rủi ro cao).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *