Robot forex EA019

  • Điều kiện mở lệnh BUY: Chỉ báo Stoch cắt đường level_buy từ dưới lên.
  • Điều kiện mở lệnh SELL: Chỉ báo Stoch cắt đường level_sell từ trên xuống lên.

Chú ý: Khi sử dụng EA, bạn có thể tuỳ chọn sử dụng chỉ báo Stoch theo đường Value hoặc theo đường Signal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *