Robot forex EA018

  • Điều kiện mở lệnh BUY: Chỉ báo Stoch cắt đường level_buy từ trên xuống dưới.
  • Điều kiện mở lệnh SELL: Chỉ báo Stoch cắt đường level_sell từ dưới lên trên.

Chú ý: Khi sử dụng EA, bạn có thể tuỳ chọn sử dụng chỉ báo Stoch theo đường Value hoặc theo đường Signal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *