Robot forex EA015

  • Điều kiện mở lệnh BUY: Chỉ báo OsMA đảo chiều từ giảm sang tăng ở vùng quá bán. Ví dụ: OsMA đảo chiều từ giảm sang tăng ở dưới vùng -0.001
  • Điều kiện mở lệnh SELL: Chỉ báo OsMA đảo chiều từ tăng sang giảm ở vùng quá mua. Ví dụ: OsMA đảo chiều từ tăng sang giảm ở trên vùng +0.001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *