Robot forex EA008

Điều kiện mở lệnh BUY:

  • Giá phá mây Kumo từ trong mây lên trên mây: hầu hết được tính theo giá đóng cửa nến 1, một số trường hợp tính theo giá mở cửa nến 0.
  • Khoảng cách từ giá mở nến hiện tại đến mây Kumo không được quá lớn (<= một giá trị nào đó)
  • Mây Kumo không được mỏng quá (>= một giá trị nào đó).

Điều kiện mở lệnh SELL:

  • Giá phá mây Kumo từ trong mây xuống dưới mây: hầu hết được tính theo giá đóng cửa nến 1, một số trường hợp tính theo giá mở cửa nến 0.
  • Khoảng cách từ giá mở nến hiện tại đến mây Kumo không được quá lớn (<= một giá trị nào đó)
  • Mây Kumo không được mỏng quá (>= một giá trị nào đó).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *