Robot forex EA007

Điều kiện mở lệnh BUY: Đường value MACD cắt Level_buy từ dưới lên trên. Ví dụ: Đường value MACD cắt đường giá trị 0.0003 từ dưới lên trên.

Điều kiện mở lệnh SELL: Đường value MACD cắt Level_sell từ dưới lên trên. Ví dụ: Đường value MACD cắt đường giá trị -0.0003 từ trên xuống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *