Robot forex EA005

Điều kiện mở lệnh BUY:

  • Giá phá bands dưới: Khi sử dụng EA bạn có thể lựa chọn tính theo: giá đóng nến 1, giá High/Low nến 1, giá hiện tại (Ask)
  • Độ rộng bands phải lớn hơn một giá trị nào đó (nếu độ rộng bands quá nhỏ sẽ không vào lệnh vì rủi ro cao).

Điều kiện mở lệnh SELL:

  • Giá phá bands trên: Khi sử dụng EA bạn có thể lựa chọn tính theo: giá đóng nến 1, giá High/Low nến 1, giá hiện tại (Ask)
  • Độ rộng bands phải lớn hơn một giá trị nào đó (nếu độ rộng bands quá nhỏ sẽ không vào lệnh vì rủi ro cao).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *