Robot forex EA004

Điều kiện mở lệnh BUY:

  • Đường Fast MA cắt đường Slow MA từ dưới lên trên ở một khung thời gian được chỉ đinh.
  • Khoảng cách mở cửa nến 0 (nến hiện tại) tới đường Fast MA nhỏ hơn một giá trị nào đó (nếu khoảng cách quá lớn sẽ không giao dịch vì rủi ro cao).

Điều kiện mở lệnh SELL:

  • Đường Fast MA cắt đường Slow MA từ trên xuống ở một khung thời gian được chỉ đinh.
  • Khoảng cách mở cửa nến 0 (nến hiện tại) tới đường Fast MA nhỏ hơn một giá trị nào đó (nếu khoảng cách quá lớn sẽ không giao dịch vì rủi ro cao)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *